Our projects

Halka

Voiceover "Halka"Executed work:

Translation into Russian

Four-part voiceover

 

Actors:

Oleg Fyodorov

Andrey Zaitsev

Alexandr Razbash

Vasilisa Ruchimskaya (Ushakova)

 

Timing:

2700 min.

Elimi Birakma

Voiceover "Elimi Birakma"Executed work:

Translation into Russian

Four-part voiceover

 

Actors:

Yuliya Zorkina

Alexandr Vasiliev

Vasilisa Ruchimskaya (Ushakova)

Andrey Zaitsev

 

Timing:

6765 min.

Women of Troy

Voiceover "Women of Troy"Executed work:

Translation into Russian

Two-part voiceover

 

Actors:

Vika Voynich-Slutskaya

Dmitry Strelkov

 

Timing:

56 min.

Our Dementia Choir

Voiceover "Our Dementia Choir"Executed work:

Translation into Russian

Three-part voiceover

 

Actors:

Oleg Fyodorov

Irina Obrezkova

Yuliya Zorkina

 

Timing:

116 min.

Hitmen

Voiceover "Hitmen"Executed work:

Translation into Russian

Five-part voiceover

 

Actors:

Svetlana Kuznetsova

Irina Obrezkova

Yuliya Zorkina

Dmitry Strelkov

Igor Ushakov

 

Timing:

136 min.

Swallow

Dubbing "Swallow"Executed work:

Translation into Russian

Ten-part dubbing

 

Actors:

Yuliya Rudina

Ekaterina Lando

Vasilisa Ruchimskaya (Ushakova)

Maria Tsvetkova-Ovsyannikova

Olga Fyodorova

Oleg Fyodorov

Dmitry Strelkov

Andrey Zaitsev

Yuri Romanov

Alexandr Vasiliev

 

Timing:

95 min.

The Fare

Dubbing "The Fare"Executed work:

Translation into Russian

Five-part dubbing

 

Actors:

Olga Fyodorova

Yuliya Zorkina

Ekaterina Kabashova

Dmitry Strelkov

Alexandr Vasiliev

 

Timing:

82 min.

Girl on the third floor

Dubbing "Girl on the third floor"Executed work:
Translation into Russian
Six-part dubbing

 

Actors:
Yuliya Rudina
Olga Fyodorova
Yuliya Zorkina
Andrey Lyovin
Boris Khasanov
Dmitry Strelkov

 

Timing:
92 min.

Informer

Voiceover  "Informer"

Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Andrey Lyovin
Olga Fyodorova
Vadim Prokhorov
Second female voice

Timing:
348 min

Craith/Hidden

Voiceover "Hidden"

Executed work:
Executed work:
Translation into Russian
Four-part voiceover

Actors:
Vadim Prokhorov
Andrey Zaitsev
Yuliya Zorkina
Second female voice

Timing:
457 min